top of page
Ventilations

Awyru

Mae angen i systemau awyru fod yn eu lle i gynnal lefelau lleithder dan do rhwng 30% a 50% i atal problemau iechyd y gellir eu hachosi o leithder dan do bob dydd ac awyru gwael.

Mae angen i systemau awyru fod yn eu lle i gynnal lefelau lleithder dan do rhwng 30% a50% er mwyn atal problemau iechyd y gellir eu hachosi o leithder dan do bob dydd ac awyru gwael.

Beth yw systemau awyru?

Gall systemau awyru leihau anwedd a thyfiant llwydni tra hefyd yn amddiffyn eich cartref iach. Gwnânt hyn trwy gyfnewid awyr iach o'r tu allan ag hen aer a lleithder o'r tu mewn i eiddo i ganiatáu i gartref anadlu ac atal anwedd.

Heb awyru, byddai'r aer yn eich tŷ yn hen, yn llaith ac yn annymunol ar y cyfan.

Pam mae angen awyru cartref?

Mae gweithgareddau bob dydd fel coginio, cawod a hyd yn oed anadlu yn cynhyrchu lleithder dan do. Gall awyru gwael olygu bod y lleithder yn cael ei ddal yn yr eiddo yn ogystal â llygryddion niweidiol fel carbon deuocsid, gwiddon llwch a VOCs (cyfansoddion organig anweddol) mewn carpedi a dodrefn. Gall hyn droi’n anwedd, a all arwain at leithder a llwydni ac o bosibl niweidio iechyd y tŷ a’i feddianwyr, gan gynnwys salwch anadlol a chroen sych.

Ventilation we do

Pa gyllid sydd ar gael?

Gall grantiau diweddaraf y llywodraeth gwmpasu mesurau arbed ynni hyd at gost o £45,000 i drin eich eiddo a lleihau eich defnydd o ynni. Mae’n hawdd gwneud cais os ydych yn derbyn budd-daliadau cymhwyso, ond efallai y byddwch yn gymwys i dderbyn cymorth hyd yn oed os nad ydych.

Ventilate diagram
bottom of page